Geology Science

مطالب تخصصی زمین شناسی

سفالوپودها

جانوران متعلق به اين رده موجوداتى دريا زى و شناگرند و از نظر قسمت هاى نرم بدن کامل ترين نرم تنان مى باشند. بدن آنها نسبت به يک صفحه، متقارن بوده و داراى سر مشخصى هستند که توسط زوايد بازو شکل Tentacle احاطه شده است. سر داراى چشم هاى بزرگى است که در برخى جهات شبيه چشم مهره داران است. عضو شنوايى بخوبى تکامل يافته است و دهان داراى Radula است. نحوه حرکت اينها بدين صورت است که آب از Mantlecavity به داخل بخش لوله اى و قيف مانندى بنام Hyponome هدايت شده و با سرعت از آن خارج مى گردد و حيوان مى تواند در جهت عکس حرکت آب شنا کند.

سن : از کامبرين تا عهد حاضر.

 

رده بندى

جانور شناسان، سفالوپودا را براساس يک يا دو جفت برانش به دو رده تقسيم مى کنند :

1- Subclass Tetrabranchiata

2- Subclass Dibranchiata

از چهار برانشى ها فقط Nautilus در عهد حاضر وجود دارد واسکلت آن خارجى و شبيه مخروطى است که داراى پيچش پلانى اسپايرال است (در يک سطح پيچيده است).

 دو برانشى ها داراى اسکلت داخلى يا فاقد آن مى باشند.از 400 گونه شناخته شده در عهد حاضر فقط چند گونه از آنها داراى غشاء خارجى مى باشند.اندازه اسکلت آنها از 25 ميليمتر تا 4/5 متر در انواع مستقيم و در اشکال و يا انواع داراى پيچش از چند ميليمتر تا 2/5 متر متغير است.

فسيل شناسان، سفالوپودا را بر اساس شکل اسکلت و وضع ساختمانى و تزئينات آن رده بندى مى نمايند، زيرا اثر برانش در فسيل ها نامشخص است و نمى توان تعداد آنها را تعيين نمود. بطور کلى اينگونه تصور مى کنند که غالب جنس هاى از بين رفته سفالوپودا داراى چهار برانش بوده اند.

انواع خط درز (Suture):

1- Goniatites :

 Saddle  کمانى شکل و Lobe زاويه دار است

2-Ammonitites  :

هم Saddle و هم Lobe دندانه دار هستند.

3-Ceratites  Suture:

 فقط Lobe دندانه دار است .

Ceratites تکامل يافته ترين حالت خط درز گونياتيتها نزديک به خط درز سراتيتها است و تکامل يافته ترين حالت خط درز سراتيتها نزديک خط درز آمونيتها است.اولين بار، خط درز در Ammonoidea توسط شخصى به نام Branco مطالعه و بر مبناى وجود يا عدم وجود Saddle و شکل آن بصورت زير تقسيم بندى شد :

آمونيتيتي  ، Angustiselle

سراتيتي  ، Latiselle  

گويناتيتى، Aselle 

خطوط درز براى تشخيص جنس ها و در تقسيم بندى Ammonoidea از اهميت بسيارى برخوردارند. تقسيم بندى زير رده Ammonoidea عبارتند از:

1- گونياتيتها : قديمى ترين و مهمترين Ammonoidea ها در دوره دونين و کربونيفر مى باشند. داراى ابعاد کوچک بوده و از روى خط درز گويناتيتى قابل شناسايى اند.

2- سراتيتها : با سن ترياس – کرتاسه

3-آمونيتيتها : با سن پرمين – ترياس ميانى

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۴ساعت   توسط ๑۩۞۩๑ محمد ๑۩۞۩๑  |